Zapytanie ofertowe nr 2/2024 pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu w kościele pw. Św. Rodziny w Rabem, gmina Czarna”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu w kościele pw. Św. Rodziny w Rabem, gmina Czarna”.

Przedmiotem zamówienia są „Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu w kościele pw. Św. Rodziny w Rabem, gmina Czarna”. Prace obejmować będą przede wszystkim:

1) oczyszczenie ikonostasu z zabrudzeń;

2) usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni elementów drewnianych;

3) wykonanie prac naprawczych- wzmocnienie konstrukcji, impregnacja przeciw owadom i grzybom, ewentualnie impregnacja konsolidująca – prace techniczne;

4) rekonstrukcja brakujących elementów snycerskich;

5) oczyszczenie z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień elementów złoconych oraz uzupełnienie złoceń w technice na pulment;

6) szczegółowe dopracowanie prac możliwe będzie po zwołaniu Komisji Konserwatorskiej. Konserwacja estetyczna ikonostasu obejmować będzie uczytelnienie mazerunków oraz odtworzenie i uzupełnienie złoceń na obiekcie;

7) dokumentacja konserwatorska powykonawcza opisowa i fotograficzna.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania.

                                   RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

https://www.czarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=14&dzialy=14&artykul=3385&akcja=artykul