Zapytanie ofertowe nr 1/2024 pn.: „Prace     konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Michniowcu”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu   w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Michniowcu”

              

Przedmiotem zamówienia są „Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Michniowcu”. Prace obejmować będą przede wszystkim:

1) dokumentację fotograficzną obiektu przed konserwacją;

2) oczyszczenie ikonostasu z zabrudzeń;

3) usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni elementów drewnianych;

4) wykonanie badań nawarstwień polichromii, usunięcie ewentualnych przemalowań i odsłonięcie pierwotnej warstwy malarskiej o ile istnieje oraz rekonstrukcja warstwy malarskiej;

5) wykonanie prac naprawczych – wzmocnienie konstrukcji, impregnacja przeciw owadom i grzybom, ewentualnie impregnacja konsolidująca – prace techniczne;

6) rekonstrukcja brakujących elementów snycerskich;

7) oczyszczenie z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień elementów złoconych oraz uzupełnienie złoceń w technice na pulment;

8) wykonanie kopii konserwatorskiej brakujących elementów ikonostasu- rekonstrukcja i wykonanie kopii brakującej ikony na podstawie archiwalnych fotografii lub analogii zgodnie z oryginalną technologią;

9) dokumentację konserwatorską powykonawczą opisową i fotograficzną.Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania.

                                   RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

https://www.czarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=14&dzialy=14&artykul=3384&akcja=artykul